Επικοινωνία

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Κολοκοτρώνη 3 – 10562 Αθήνα

Πρατήριο-Κεντρικό κτήριο: Κολοκοτρώνη 3 – Αθήνα
Ιστορικό Υφαντουργείο: Αμαλίας 38 – Αθήνα

Γραμματεία: 210 3227344                   email: seminars@senedu.gr

Λογιστήριο: 210 3222782                    email: info@senedu.gr

Εργαστήριο: 210 3221100                   email: pratirio@senedu.gr

Πρατήριο: 210 3239693                       email: pratirio@senedu.gr

Ιστ. υφαντουργείο: 210 3238918     email: argalios@senedu.gr

Βρείτε μας στο Facebook

_____________________________________________________________

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας ενημερώνουμε οτι ο Σύλλογος Εκπαιδεύσεως Νεανίδων – ΣΕΝ, Αστικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με έδρα την Αθήνα (οδός Κολοκοτρώνη αρ. 3) επεξεργάζεται (λαμβάνει, τηρεί και χρησιμοποιεί) τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

Α) για τους συμμετέχοντες στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Συλλόγου: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, χρονολογία γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ημερομηνία εγγραφής και πληρωμών, ετη συμμετοχής

Β) για τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, χρονολογία γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, επάγγελμα, ενδιαφέροντα, στοιχεία παρουσίας σε Γενικές Συνελέυσεις, εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων κ.ο.κ.,

Γ) για τους συναλλασσόμενους με το πρατήριο του Συλλόγου: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, εκπλήρωση υποχρεώσεων έναντι του Συλλόγου

Σκοπός της επεξεργασίας είναι

Α) για τους συμμετέχοντες στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Συλλόγου: η εγγραφή και φοίτηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Συλλόγου, η χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης, εαν ζητηθεί, η ενημέρωσή σας για το πρόγραμμα του Συλλόγου και τις εκάστοτε δραστηριότητές του, αλλά και η προάσπιση των συμφερόντων τοου Συλλόγου, όπως για παράδειγμα με την παρουσίαση του έργου των μαθητών του, όπως και η συμμόρφωση σε νόμιμες υποχρεώσεις του Συλλόγου.

Β) για τα μέλη και τους φίλους: η άσκηση των δικαιωμάτων και η παρακολούθηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων ως μέλος,  η ενημέρωσή σας για το επιμορφωτικό πρόγραμμα του Συλλόγου και τις εκάστοτε δραστηριότητές του, η προάσπιση των συμφερόντων του Συλλόγου, όπως για παράδειγμα με την παρουσίαση των δραστηριοτήτων των μελών του, όπως και η συμμόρφωση σε νόμιμες υποχρεώσεις του Συλλόγου.

Γ) για τους συναλλασσόμενους με το πρατήριο: η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, η προάσπιση των συμφερόντων του Συλλόγου όπως και η συμμόρφωση σε νόμιμες υποχρεώσεις του Συλλόγου.

Οι νομικές βάσεις της επεξεργασίας είναι κατά περίπτωση : (α) Το έννομο συμφέρον που

επιδιώκουμε (λειτουργία του Συλλόγου) (β) Η συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που

απορρέουν από τον νόμο, (γ) Η εκτέλεση (κατάρτιση, λειτουργία, λύση) της μεταξύ μας σύμβασης) και (δ) η συγκατάθεσή.

Η επεξεργασία, λοιπόν, περιορίζεται στους χώρους και στους εκάστοτε αρμόδιους υπαλλήλους και τακτικούς συνεργάτες του Συλλόγου οι οποίοι και δεσμεύονται από την υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Αποδέκτες μπορεί να είναι δημόσιοι φορείς, σύμφωνα με τις επιταγές της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, τρίτα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες προς το Σύλλογο που δεσμεύονται επίσης από την υποχρέωση εμπιστευτικότητας, όπως και δημόσιες αρχές για την τυχόν προάσπιση των συμφερόντων του Συλλόγου

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων είναι ο προβλεπόμενος από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Σύλλογος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών και μόνον για αυτούς και μεταξύ άλλων λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, λαμβάνει μέτρα για την άσκηση και ικανοποίηση των δικαιωμάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό, ενημερώνει τους εργαζομένους και συνεργάτες του σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Με το παρόν σας ενημερώνουμε επίσης οτι σχετικά με τα ανωτέρω μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

-δικαίωμα πρόσβασης, να πληροφορηθείτε τα δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, τον τρόπο επεξεργασίας, να λάβετε αντίγραφα αυτών και πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους

-δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης δεδομένων που ενδεχομένως είναι ελλιπή ή εσφαλμένα

-δικαίωμα διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας

-δικαίωμα εναντίωσης

-δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης λ.χ. στην προβολή του επιμορφωτικού έργου του Συλλόγου, στην αποστολή ενημερωτικού υλικού για τις δράσεις και το έργο του Συλλόγου, στην προβολή του έργου των μελών του Συλλόγου, στην ενημέρωση για το έργο και τα μέλη του Συλλόγου

-δικαίωμα φορητότητας, ήτοι λήψη αντιγράφου ή διαβίβασης  σε οιοδήποτε υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής σας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οιοδήποτε δικαίωμά σας επικοινωνήστε με τον Σύλλογο στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας sen1872@hotmail.com

Σε περίπτωση που θεωρείτε οτι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

 

 

 

 

Comments are closed.